Obiectiv:
 • Obiectivul general al POR 2014–2020 îl constituie creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.
Ce finanteaza:
 • reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport, educationala, de sanatate;
 • dezvoltarea structurii de sprijinire de afaceri (parcuri industriale, logistice, de afaceri, etc);
 • reabilitarea siturilor industriale neutilizate si pregatirea acestora pentru noi activitati si sprijinirea dezvoltarii infrastructurii turistice si a initiativelor antreprenoriale din domeniu, sprijinirea dezvoltarii oraselor cu potential de crestere economica
Cine poate obtine finantare:
 • intreprinderi mici si mijlocii;
 • autoritatile publice locale;
 • unitatile sanitare si de asistenta sociala;
 • organizatiile neguvernamentale;
 • comunitatea locala.
Obiectiv:
 • Crearea de infrastructuri CD cheie pentru sprijinirea dezvoltării competitive a întreprinderilor;
 • Creşterea participării româneşti în cercetarea la nivelul UE
Ce finanteaza:
 • Bioeconomiaiile;
 • Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, spatiu si securitate;
 • Energie;
 • Mediu si schimbarile climatice;
 • Eco-nano-tenhnologii si materiale avansate.
Cine poate obtine finantare:
 • Institutile publice CD sau universități - pentru proiectele tip “a” ;
 • Firme cu activitate CD menţionată în statut - in cazul proiectelor tip “b” ;
 • Entități care administrează structuri de tip cluster inovativ pentru proiectele tip “c”;
 • Organizaţiile de cercetare de drept public și/sau privat (instituții CD și de învățământ superior) - pentru proiectele de tip GRID ;
 • Agenția de Administrare a RoEduNet - pentru proiectul dedicat continuarii dezvoltarii RoEduNet ;
 • Organizaţii de cercetare de drept public şi/sau privat şi întreprinderi mari, mijlocii sau mici, care doresc să aplice şi/sau au o participare constantă la programele-cadru de cercetare ale UE sau alte programe internaţionale de CDI.ANELIS PLUS pentru proiectul dedicat accesului cercetătorilor la bazele de date științifice internaționale.
Obiectiv:
 • promovarea de locuri de munca durabile si de calitate si sprijinirea mobilitatii lucratorilor;
 • promovarea incluziunii sociale, comsaraciei si a oricarei forme de discriminare;
 • efectuarea de investitii in domeniul educatiei, al formar si formarii profesionale in vederea dobandirii de competente si a invatarii pe tot parcursul vietii.
Ce finanteaza:
 • proiecte multisectoriale, care tintesc educația, ocuparea, componenta social, chiar și componenta locuire;
 • pentru a îmbunătăţi situaţia tinerilor care nu au un loc de muncă şi nici nu urmează un program de educaţie şi formare (NEETs) şi pentru a facilita tranziţia către piaţa muncii, la nivel naţional se va acţiona pe trei paliere – educaţie, formare, ocupare;
 • intervenţiile finanţate prin POCU ii vizează pe tinerii din regiunile Centru, Sud-Est şi Sud-Muntenia prin „Iniţiativa locuri de muncă pentru tineri” (Axa Prioritară 1), dar şi pe cei din celelalte cinci regiuni ale ţării, prin „Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs” (Axa Prioritară 2);
Cine poate obtine finantare:
 • angajatori, entităti relevante (furnizori de formare, furnizori de servicii de ocupare/ evaluare şi certificare a competenţelor;
 • sindicate, patronate, ONG-uri/ organizaţii de tineret etc.) în parteneriat cu angajatori
 • SPO în parteneriat cu entităţi relevante (angajatori, furnizori de formare, furnizori de servicii de ocupare/ evaluare şi certificare a competenţelor, sindicate, patronate, ONG-uri/ organizaţii de tineret etc., entitătile selectate/ desemnate pentru implementarea schemelor de grant global în domeniul antreprenoriatului.
Obiectiv:
 • Obiectivul general al POCA este acela de a contribui la crearea unei administratii publice mai eficiente si mai eficace in beneficiul socio-economic al societatii romanesti.
Ce finanteaza:
 • Studii si cercetari privind experientele de reforma ale administratiei locale din alte state membre;
 • Studierea si dezvoltarea aspectelor privind reforma avansata, precum si managementul cunoasterii si folosirea tehnologiilor inovative in administratie;
 • Managementul reformei, inclusiv furnizarea de echipament pentru reformarea structurilor de management;
 • Asistenta tehnica pentru elaborarea de strategii privind informatizarea institutionala
 • Asistenta tehnica pentru planurile de formare profesionala;
 • Training-ul si asistenta tehnica pentru sprijinul receptarii bunelor practici;
 • Studiile pentru dezvoltarea sistemelor informatice pentru sprijinul activitatilor de monitorizare si evaluare.
Cine poate obtine finantare:
 • Autoritati ale administratiei publice centrale (ministere, agentii) cu atributii in rezolvarea problemei descrise, aceasta fiind la nivel national, regional sau sectorial;
 • Structurile deconcentrate ale ministerelor prioritare;
 • Autoritati ale administratiei publice locale (APL);
 • Structurile asociative ale APL;
 • Asociatiile de dezvoltare intercomunitara ;
 • Institutiile Prefectului ;
 • ONG-uri cu activitate relevanta in domeniul adminis tratiei publice, in parteneriat cu cel putin o autoritate publica locala ;
 • Institutii de invatamant superior, acreditate in cadrul domeniului de licenta ”stiinte administrative” si care pot organiza programe de studii universitare si postuniversitare .
Obiectiv:
 • Asigura sprijinul necesar procesului de coordonare şi implementare a instrumentelor structurale în România, de a asigura un sistem fiabil de management şi de monitorizare pentru aceste instrumente şi de a asigura o comunicare corespunzătoare la adresa publicului general cu privire la intervenţiile finanţate prin fondurile europene.
Ce finanteaza:
 • asigurarea sprijinului si a instrumentelor adecvate in vederea unei coordonari si implementari eficiente a instrumentelor structurale si pregatirea pentru urmatorea perioada de programare a instrumentelorstructurale;
 • asigurarea unei diseminari coordonate la nivel national a mesajelor generale cu privire la instrumentele structurale si implementarea Planului de Actiuni al Autoritatii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale pentru comunicare in linie cu Strategia Nationala de Comunicare pentru Instrumentele Structurale.
Cine poate obtine finantare:
 • Autoritatile de Managament responsabile de gestionarea Programelor Operationale;
 • Organismele Intermediare;
 • Autoritatea de Certificare si Plata;
 • Autoritatea de Audit.
Obiectiv:
 • Creşterea competitivităţii sectoarelor agro-alimentar şi forestier, îmbunătăţirea mediului şi spaţiului rural, îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale, diversificarea economiei rurale, demararea şi funcţionarea iniţiativelor de dezvoltare locală.
Ce finanteaza:
 • crearea, comercializarea si diversificarea produselor agricole;
 • diversificarea economiei locale;
 • crearea conditiilor de productie;
 • crearea de instrumente de comunicare si valorificarea mediului si a peisajelor si evenimentelor culturale.
Cine poate obtine finantare:
 • persoane fizice;
 • micro-intreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii;
 • autoritatile publice locale
 • organizatiile neguvernamentale, asociatiile;
 • comunitatea locala.
Obiectiv:
 • Dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie şi prevenirea riscurilor la standarde europene, în vederea creării premiselor unei creşteri economice sustenabile, în condiţii de siguranță şi utilizare eficientă a resurselor naturale.
Ce finanteaza:
 • Activităţi din patru sectoare: infrastructura de transport, protecţia mediului, managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică, contribuind la Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.
Cine poate obtine finantare:
 • Administratorul infrastructurii de transport rutier de interes european şi naţional, desemnat conform legislaţiei în vigoare, cu atribuţii în dezvoltarea proiectelor de investiţii;
 • Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară prin Consiliile Județene/ Primăria Municipiului Bucureşti;
 • Institute de cercetare;
 • Universităţi;
 • ONG-uri;
 • Custozi/Administratori ai ariilor naturale protejate;
 • Autorități ale administrației publice centrale/locale;
 • Alte structuri în coordonarea /subordonarea autorităţilor centrale / locale;
 • Administraţia Naţională Apele Române, prin Administraţiile Bazinale de Apă / instituţie desemnată să implementeze şi să monitorizeze PMRI;
 • Alte organisme cu atribuţii în prevenirea şi managementul la nivel național a riscului de inundaţii (ex. Administrația Națională de Meteorologie) sau alte riscuri identificate pe baza evaluării naţionale (după ce rezultatele acesteia vor fi disponibile);
 • Parteneriate între instituțiile publice centrale cu rol în prevenirea inundațiilor, precum și cu ONG-urile și alte structuri cu o anumită specializare în domeniul ecologic, care pot să asigure expertiza necesară pentru implementarea măsurilor de tip non-structural;
 • Operatorii de distribuţie concesionari ai serviciului public de energie electrică, care se supun obligaţiilor de implementare a contorizării inteligente în proporţie de 80% până în 2020 ;
 • Societăţi comerciale din industrie / reprezentantul desemnat al unui parc industrial (administratorul parcului sau distribuitorul de energie al parcului) Autoritățile publice locale din localitățile selectate (unitățile administrative teritoriale);
 • Transelectrica;
 • Transgaz;
Obiectiv:
 • Reducerea numărului persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate, cu accent pe comunitățile marginalizate si creșterea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile care au depăşit situaţia de vulnerabilitate.
Ce finanteaza:
 • Achiziţia de alimente de bază;
 • Distribuirea alimentelor de bază, însoţită după caz de măsuri auxiliare;
 • Achiziţia de rechizite şcolare şi ghiozdane;
 • Distribuirea rechizitelor şcolare şi ghiozdanelor.
 • Educaţie cu privire la asigurarea igienei corporale, precum şi a locuinţei proprii;
 • Facilitatea accesului la serviciile medicale;
 • Orientare către servicii sociale, furnizate de angajații serviciilor publice de asistenţă socială din primării;
 • Orientarea în vederea inserției profesionale, precum și sprijin în căutarea unui loc de muncă
 • Activităţi în domeniul asistenţei tehnice.
Cine poate obtine finantare:
 • Familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat ;
 • Familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
 • Somerii;
 • Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună;
 • Persoanele cu handicap grav şi accentuat, neinstituţionalizate, adulţi si copii;
 • Persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război.
Obiectiv:
 • Promovarea cresterii economice , a incluziunii sociale si a crearii de locuri de munca si furnizarea de sprijin pentru cresterea sanselor de angajare si a mobilitatii fortei de munca in cadrul comunitatilor costiere si interioare, dependente de pescuit si acvacultura, inclusiv diversificare.
Ce finanteaza:
 • promovarea tehnologiilor si echipamentelor pentru comercializarea produselor din peste prin imbunatatirea calitatii, sigurantei si trasabilitatii;
 • campanii de promovare (campanii de publicitate pentru incurajarea consumului de peste si a produselor din peste, carti de bucate cu produse din peste, etc);
 • organizarea si participarea la expozitii de produse marine si din peste;
 • construirea sau instalarea facilitatilor statice sau mobile destinate protectiei si dezvoltarii faunei si florei acvatice;
 • reabilitarea apelor interioare, inclusiv a zonelor de reproducere si a rutelor de migratie pentru speciile migratoare.
Cine poate obtine finantare:
 • proprietarii de nave de pescuit comercial inregistrate in Fisierul comunitar al navelor de pescuit;
 • organizatii de pescari;
 • persoane fizice;
 • agenti economici;
 • autoritatile publice locale;
 • organizatiile neguvernamentale, asociatiile;
 • comunitatea locala.
Obiectiv:
 • prezentei scheme îl constituie dezvoltarea competențelor antreprenoriale și susținerea inițiativelor antreprenoriale, în vederea stimulării ocupării pe cont propriu.
Ce finanteaza:
 • Turism şi ecoturism;
 • Textile şi pielărie;
 • Lemn şi mobilă;
 • Industrii creative;
 • Industria auto şi componente;
 • Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor;
 • Sănătate şi produse farmaceutice;
 • Energie şi management de mediu;
 • Bioeconomie (agricultură 1 , silvicultură);
 • Biofarmaceutică şi biotehnologii;
 • Procesarea alimentelor şi a băuturilor.
Cine poate obtine finantare:
 • Micro-intreprinderi;
 • Intreprinderi mici si mijlocii.